سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون محترم دفتر امور مجلس به استان هرمزگان برای بازدید از مراکز علمی و آموزشی

۲۳ دی ۱۳۹۶ ۷
سفر استانی اعضای کمیسیون مجلس به همراه معاون محترم حقوقی و امور مجلس و مدیرکل محترم دفتر امور مجلس به استان هرمزگان