بازدید رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان مرکزی- ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ۷